NASTOPE.SK
Home » ETICKÝ KÓDEX

ETICKÝ KÓDEX

Ivan Mego

ETICKÝ KÓDEX IPRESS s.r.o.

 

 1. ÚČEL KÓDEXU VZŤAHUJÚCI SA NA REDAKCIU NASTOPE.SK
 2. Stanoviť záväzné pravidlá správania pracovníkov a interných a externých spolupracovníkov redakcie NASTOPE.SK
 3. Informovať verejnosť o hodnotách a zásadách novinárskej práce platných v redakcii NASTOPE.SK, ktoré sú zároveň záväzné voči čitateľom, spolupracovníkom, zdrojom a obchodným partnerom.
 4. Určiť pravidlá pri vytváraní a udržiavaní etickej kultúry redakcie a určiť záväznú normu pre všetkých pracovníkov a spolupracovníkov, podieľajúcich sa na tvorbe obsahu.

 

 1. ZÁKLADNÉ HODNOTY

Redakcia NASTOPE.SK sa stotožňujú so základnými hodnotami novinára, ktorými sú sloboda slova, politická a ekonomická nezávislosť, spravodlivosť a slušnosť, oddanosť demokracii, rešpektovanie právneho systému štátu, ako aj s relevantnými medzinárodnými dokumentmi a odporúčaniami.

 

Hlavné zásady, ktorými sa novinár vo svojej práci riadi, sú nestrannosť, vyváženosť, objektivita, poctivosť, čestnosť, pravdivosť, zodpovednosť a dôsledné overovanie faktov.

 

III. NOVINÁR A VEREJNOSŤ

Novinár je povinný dôsledne si overiť každú informáciu, ktorú zverejní. Informácie si overí spravidla aspoň z dvoch navzájom nezávislých zdrojov. Ak sa niektoré dôležité informácie nedajú z objektívnych dôvodov overiť, treba to pri ich zverejnení uviesť.

Novinár je povinný vždy uvádzať zdroj svojich informácií, ak nie sú tieto informácie všeobecne známe alebo sa nepovažujú za všeobecne známe v odvetví, ktorému sa novinár venuje. Zdroj neuvádza, ak je utajený alebo dôverný. Takýto zdroj môže použiť v súlade s uvedenými ustanoveniami tohto kódexu o využití mimoriadnych zdrojov.

Novinár nezverejňuje žiadne informácie, o ktorých vie, že sú nepravdivé.

Publikovanie neoverených informácií, respektíve informácií z nedôveryhodných zdrojov, je zakázané. Ak redakcia zistí, že zverejnila nepravdivé, skreslené alebo zavádzajúce informácie, bez meškania a z vlastnej iniciatívy uverejní ich opravu alebo spresnenie. O uverejnení opravy, odpovede a dodatočného oznámenia v zmysle tlačového zákona rozhoduje príslušný šéfredaktor v zmysle príslušnej internej smernice.

Novinár nikdy nemanipuluje s textovými, obrazovými, zvukovo-obrazovými či so zvukovými záznamami ani s fotografiami. Prípustné sú len tie technické úpravy, ktorých cieľom je zlepšiť ich kvalitu či zrozumiteľnosť. Obsahová retuš fotografií je neprípustná. Koláže, montáže, rekonštrukcie či ilustračné záznamy musia byť jasne označené.

Komentáre, názory a subjektívne hodnotenia autorov musia byť jasne odlíšené od spravodajstva a faktov. Ani v komentári neuvádza novinár názory, ktoré protirečia faktom.

Inzercia a platené oznamy musia byť jasne označené. Novinár nesmie svojím menom podpísať alebo pod svojím menom zverejniť platenú inzerciu alebo oznam, ktoré by mohli vyvolávať dojem, že ide o nezávislé autorské dielo novinára.

Novinár pri výkone svojej práce alebo v súvislosti s ňou neprijíma dary ani iné výhody vrátane pozvaní na neformálne zábavné alebo relaxačné aktivity, ktoré by mohli ohroziť jeho nestrannosť a objektivitu alebo ktoré sa dajú chápať ako pokus o ovplyvnenie jeho práce. Výnimkou z tohto pravidla sú bežne poskytované drobné reklamné predmety a občerstvenie na tlačových konferenciách a iných podujatiach určených verejnosti a zástupcom médií. Prijatie nevyžiadaného daru v hodnote prevyšujúcej 20 eur (napr. daru pripojeného k novoročnému blahoprianiu) je pracovník redakcie povinný písomne nahlásiť šéfredaktorovi s uvedením fyzickej osoby alebo právnickej osoby, ktorá dar poslala.

Pozvanie na pracovné najmä zahraničné cesty, semináre a ďalšie akcie organizované a financované inými subjektmi možno prijať len so súhlasom šéfredaktora. Takéto pozvania môže šéfredaktor schváliť len s podmienkou, že pozvania sa nespájajú s očakávaním porušenia zásad redakčnej nezávislosti a objektívneho informovania. Tieto pozvania môže redakcia prijať iba vtedy, ak by inak nemala možnosť informovať o udalosti významnej pre svojho čitateľa. Pri publikovaní takto získaných informácií venujú pracovníci redakcie mimoriadnu starostlivosť dodržiavaniu zásad objektívnosti a nestrannosti.

Ak náklady na domácu alebo zahraničnú cestu a/alebo na pobyt novinára, iné výhody alebo ich časť hradil niekto iný než novinár alebo jeho redakcia, novinár na to upozorní čitateľov.

Novinár má právo na osobnú integritu. Ak sa ocitne v konflikte záujmov, najmä ak pracuje na úlohe, ktorá sa týka jeho rodiny alebo blízkych, informuje o tom šéfredaktora. Ak šéfredaktor rozhodne, že napriek konfliktu záujmov má novinár na úlohe ďalej pracovať, primeranou formou informuje o tom verejnosť.

Ak sa redakcia ocitne v konflikte záujmov, napríklad ak informuje o aktivitách vlastníkov NASTOPE.SK, informuje o tom verejnosť.

Novinár nesmie využiť vo svoj prospech informácie, ktoré získal pri výkone práce, ak neboli zverejnené.

Novinár nevyužíva výsady vyplývajúce z jeho povolania na súkromný prospech.

 1. NOVINÁR A OBJEKT JEHO ZÁUJMU

Novinár bez súhlasu dotknutej osoby smie písať alebo hovoriť o skutočnosti a zobrazovať skutočnosť tak, aby zasahoval do súkromného života dotknutej osoby iba vtedy, ak si to vyžaduje verejný záujem. Nesmie ohroziť dobré meno dotknutej osoby, jej česť a dôstojnosť, ak osoba sama nevyvoláva podozrenie, že postupuje protizákonne, proti verejnému záujmu alebo vzbudzuje pohoršenie.

Pred zverejnením kritiky je novinár povinný poskytnúť kritizovanej strane primeraný čas (s prihliadnutím na výrobný harmonogram média) na odpovede na otázky alebo na zaujatie stanoviska a je povinný uverejniť v článku všetky relevantné informácie a argumenty kritizovanej strany ku kritizovaným skutočnostiam. Ak kritizovaná strana neodpovie na otázky v primeranom čase, je novinár povinný o tom čitateľov vhodným spôsobom informovať.

Informácie, ktorých zverejnenie sa môže spájať s rizikom neoprávneného zásahu do práv na ochranu osobnosti fyzickej osoby alebo dobrej povesti právnickej osoby, je autor povinný konzultovať so šéfredaktorom a v prípade potreby aktívne spolupracovať s právnym servisom spoločnosti.

Autor vytvárajúci vizuálny obsah pre redakcie NASTOPE.SK pristupuje k všetkým zobrazovaným osobám s rešpektom a úctou. Autor má v tomto zmysle právo zasahovať do výberu a úpravy obsahu pred jeho uverejnením.

Novinár nepodnecuje nenávisť ani diskrimináciu súvisiacu s rasou, so svetonázorom, s náboženským vyznaním, etnickým pôvodom, vekom, so sociálnym postavením, s pohlavím či so sexuálnou orientáciou. O príslušnosti ľudí k menšine informuje iba v prípade, že táto informácia je v kontexte daného príspevku relevantná.

Vo svojej novinárskej práci pracovníci redakcií rešpektujú pluralitu názorov, prezumpciu neviny a právo na súkromie všade, kde sa to netýka verejného záujmu.

Utajovanie novinárskej profesie je prípustné len vo výnimočných prípadoch investigatívnej žurnalistiky, keď sa k informácii dôležitej pre verejný záujem nedá inak dostať.

S prácou novinára v utajení musí vždy súhlasiť šéfredaktor.

 1. ZVEREJŇOVANIE A ZDROJ INFORMÁCIÍ

Pri získavaní informácií sa redaktori a ďalší tvoriví pracovníci vrátane externých prispievateľov riadia všeobecne záväznými právnymi platnými predpismi Slovenskej republiky. Zvlášť dbajú na dodržiavanie tlačového zákona, zákona o reklame, o ochrane osobných údajov a na uplatňovanie autorských práv.

Novinár získava informácie, zvukové, zvukovo-obrazové a obrazové záznamy pre články a iné diela tak, aby bolo zrejmé, že je novinár a neskrýva svoje celé meno a príslušnosť ku konkrétnemu médiu. Na nahrávanie rozhovoru vrátane nahrávania telefonického rozhovoru vopred upozorní.

Novinár dodržiava prísľuby ochrany dôverného zdroja, kým ho tejto povinnosti nezbaví informátor, s výnimkou prípadu, keď môže dôjsť k zamedzeniu trestnej činnosti. Novinár je na požiadanie povinný odhaliť identitu anonymného zdroja príslušnému šéfredaktorovi. Šéfredaktor smie sprístupniť túto informáciu len po dohode s novinárom a dôverným zdrojom v zmysle ustanovení platného tlačového zákona.

Ak respondent nechce, aby sa časť jeho vyjadrení citovala alebo sa s ním spájala v článku a jasne na to vopred upozorní („off the record“), novinár je povinný túto požiadavku dodržať.

Novinár nesmie používať fiktívne zdroje informácií.

Na verejných vystúpeniach a zhromaždeniach a podujatiach určených na informovanie verejnosti prostredníctvom médií je novinár oprávnený robiť textové, zvukové, zvukovo-obrazové aj obrazové záznamy bez výslovného súhlasu vystupujúcich osôb, ak sa neporušujú autorské práva alebo práva súvisiace s nimi. Novinár môže rovnako postupovať aj pri vyhotovovaní záznamov a zbieraní informácií na verejných priestranstvách.

Novinár pristupuje so zvýšenou citlivosťou a zodpovednosťou k osobám, ktoré nemajú skúsenosti s komunikáciou s novinármi, neuvedomujú si dôsledky svojho konania alebo sa ocitli vo zvlášť zložitej životnej situácii.

Autormi článkov, fotografií a obrazovo-zvukových príspevkov sú novinári, nie respondenti a inštitúcie, ktoré novinárom poskytli informácie, odpovede na otázky, stanoviská alebo spoluprácu.

Novinár nie je povinný pristúpiť na požiadavku dodatočnej korekcie, nezverejnenia či neodvysielania informácie získanej v súlade s týmto kódexom zo strany respondenta, ktorý predtým informácie poskytol. V odôvodnených prípadoch môže ešte pred začiatkom rozhovoru akceptovať dohodu o jeho nasledujúcej autorizácii. Ak respondent požaduje autorizáciu, novinár je povinný informovať ho, že v rámci nej je možné len spresnenie priamych citácií respondenta, nie zmena významu odpovedí ani vyčiarknutie odpovedí, ktoré v pôvodnom rozhovore odzneli.

Autorizácia textu sa obmedzí výlučne na vyjadrenia, ktoré poskytol samotný respondent. Novinár nie je povinný pristúpiť na dohodu, ktorá by respondentovi umožnila súhlasiť s použitím jeho vyjadrenia až v kontexte celého článku.

 1. Autori vizuálneho obsahu pracujúci, resp. spolupracujúci s redakciou NASTOPE.SK ani autor článku nie sú povinní pristúpiť na požiadavku zobrazovanej osoby schváliť pred uverejnením zverejnenie podobizne.

Za uvedených okolností môže novinár použiť vo svojej práci aj mimoriadne prostriedky.

Týmito okolnosťami sa rozumie:

 • použitie utajených spôsobov zhromažďovania informácií vrátane skrytej kamery, fotoaparátu či mikrofónu,
 • použitie utajených a dôverných zdrojov,
 • zverejnenie neoverených informácií,
 • zverejnenie informácií zo súkromia osôb, ktoré nie sú verejne činné a ich súkromie je inak chránené.

Mimoriadne prostriedky novinárskej práce je možné použiť iba v prípade, ak ich schváli šéfredaktor a ich použitie smeruje k naplneniu dôležitého verejného záujmu a tento záujem nebolo možné uskutočniť iným spôsobom.

Pod dôležitým verejným záujmom sa rozumie taký záujem, ktorý prináša významný prospech všetkým alebo mnohým občanom. Dôležitým verejným záujmom je najmä:

 • zabránenie zneužívaniu verejnej moci,
 • riadne fungovanie politického systému a spoločenských inštitúcií,
 • ochrana života, zdravia, bezpečnosti, verejných financií a majetku občanov,
 • ochrana morálky a základných spoločenských hodnôt.

Použitie mimoriadnych prostriedkov sa musí primerane vysvetliť čitateľom pri zverejnení textu alebo pri odvysielaní programu, pri ktorých príprave sa použili.

Pracovník redakcie nesmie platiť zdroju za poskytnutie informácií. Výnimku môže udeliť šéfredaktor.

Zvukové nahrávky, fotografické a listinné dôkazy, ktoré by mohli byť predmetom sporu, treba uchovávať najmenej počas troch rokov prostredníctvom dostupných technických prostriedkov.

 1. NOVINÁR, REDAKCIA A SPOLOČNOSŤ

Novinár v riadiacej pozícii aktívne podporuje dodržiavanie tohto kódexu. Redakcie a novinári v riadiacich pozíciách chránia slobodu prejavu novinára a v prípade potreby mu v rámci svojich možností zabezpečujú primeranú právnu ochranu.

Úlohou šéfredaktora je garantovať nezávislosť média. V prípade projektov komerčného charakteru, ktoré obsahujú redakčné texty, dohliada šéfredaktor na to, aby sa zachovala redakčná nezávislosť týchto materiálov od obchodných cieľov a aby obchodné oddelenie nemalo vplyv na spracovanie týchto článkov.

Ak sa šéfredaktor aktívne podieľa na obchodných rokovaniach súvisiacich s komerčnými aktivitami, za nezávislosť materiálov v prílohách komerčného charakteru zodpovedá poverený editor alebo vedúci redaktor.

Novinára nemožno nútiť do takej činnosti a podieľania na tvorbe takých stanovísk, ktoré by zásadne odporovali jeho svedomiu; pre uplatnenie tohto práva sa nesmie spôsobiť novinárovi ujma na iných právach.

Príspevok určený na uverejnenie, ktorého obsah sa redakčne upravil tak, že sa zmenil jeho pôvodný zmysel, možno uverejniť len so súhlasom autora.

Novinári zamestnaní v redakcii alebo spolupracujúci s ním v rámci iných než pracovnoprávnych vzťahov (napr. na báze autorských zmlúv alebo akýchkoľvek iných nepomenovaných zmlúv) môžu pripravovať a uverejňovať príspevky mimo médií majetkovo prepojených s vlastníkom NASTOPE.SK, firmou IPRESS s.r.o. len s predchádzajúcim súhlasom ich nadriadeného šéfredaktora a v zmysle ich platnej zmluvy s firmou IPRESS s.r.o..

Ak novinár hodlá spracovať podnet na napísanie článku od subjektu, ktorého predmetom podnikania sú služby v oblasti public relations (PR), reklamy, propagácie a marketingovej komunikácie, alebo od firiem propagujúcich tým vlastné výrobky a služby, je o tom povinný vopred informovať príslušného šéfredaktora. Pracovníci sa nesmú podieľať na príprave PR článkov alebo inzertných článkov či reklamných kampaní v prospech nikoho iného, než je IPRESS s.r.o. Redaktori a ostatní zamestnanci sú povinní zachovávať mlčanlivosť o obchodných pravidlách, plánoch spoločnosti, ako aj o aktivitách vzťahujúcich sa na redakciu a ich pracovníkov.

Novinári redakcie sú reprezentantmi IPRESS. Ich vystupovanie a konanie nesmú poškodzovať dobrú povesť redakcie. Platí to aj pre ich pôsobenie na sociálnych sieťach, blogoch a v súkromí, kde musia mať na pamäti, že sú spájaní s titulom a so spoločnosťou, pre ktorú pracujú.

Novinári ako zamestnanci alebo inak zazmluvnení spolupracovníci IPRESS aktívne podporujú plnenie obchodných cieľov spoločnosti, dodržiavajúc pri tom zásady tohto etického kódexu.

Zamestnanci a inak zazmluvnení spolupracovníci IPRESS zachovávajú lojalitu voči svojmu spoločnosti a bez predchádzajúceho súhlasu vedenia neposkytujú žiadnym ďalším subjektom vrátane akýchkoľvek iných médií informácie o vnútornom chode redakcie, jej organizačnej činnosti, o obchodných ani redakčných plánoch, obchodnej politike, finančných plánoch a o výsledkoch ani o iných skutočnostiach, ktoré sú obchodným tajomstvom alebo vnútornou záležitosťou spoločnosti, a to ani na sociálnych sieťach a ani po ukončení pracovného pomeru, resp. iného zmluvného vzťahu.

Zamestnanci ani zmluvní spolupracovníci spoločnosti nešíria žiadne osobné informácie o svojich kolegoch, zákazníkoch a obchodných partneroch ani o osobách, s ktorými spolupracovali alebo o ktorých písali pri výkone povolania.

Novinár je povinný poskytnúť súčinnosť v súdnych sporoch a správnych konaniach vedených proti svojim kolegom, zamestnávateľom či redakciám, ak takéto konania súvisia s jeho prácou. Táto povinnosť platí aj po ukončení pracovného pomeru alebo zmluvného vzťahu so spoločnosťou, ak sa na príprave článkov priamo súvisiacich so súdnymi spormi podieľal.

Redakcie a novinári v riadiacich pozíciách rešpektujú názorovú rôznorodosť a rovnosť príležitostí bez ohľadu na pohlavie, vek, rasu, národnosť, etnický pôvod, sociálne postavenie, sexuálnu orientáciu, vierovyznanie, politickú, spoločenskú a kultúrnu príslušnosť novinárov.

Pracovníci neposkytujú interview ani vyjadrenia týkajúce sa činnosti spoločnosti iným médiám a agentúram. Poverenie alebo súhlas na takéto vystúpenie dáva zásadne CEO.

V redakcie dáva súhlas na autorskú činnosť v inom médiu šéfredaktor.

VII.   NOVINÁR A KOLEGOVIA

Novinár nesmie vydávať cudzí text, fotografiu či iné dielo alebo záznam za vlastné.

Novinári rešpektujú prácu svojich kolegov z iných médií. Pri preberaní informácií z iných médií uvádzajú ich originálny pôvod aj s názvom média.

Ak chce novinár uverejniť rovnaký alebo podobný príspevok vo viacerých médiách, musí na to všetky tieto médiá upozorniť.

Novinár má povinnosť upozorniť svojho nadriadeného na neetické a protiprávne konanie svojich kolegov.

VIII. KONFLIKT ZÁUJMOV

Pre reportérov, redaktorov a editorov NASTOPE.SK je najdôležitejší záujem čitateľa, ktorému v žiadnom prípade nemožno nadradiť záujmy obchodných partnerov, inzerentov ani obchodné či politické záujmy IPRESS.

Spracovanie redakčných tém, výber faktov, ich interpretácia a ďalšie rozhodnutia týkajúce sa obsahu médií sú plne v kompetencii pracovníkov redakcií a nie je prípustné, aby do nich akokoľvek vstupovali inzerenti, obchodní partneri, pracovníci inzertného oddelenia ani majitelia.

Inzercia a platený/sponzorovaný obsah sa musia jasne označiť a viditeľne odlíšiť od nezávislého redakčného obsahu tak, aby vo vnímaní čitateľov nemohlo dôjsť k ich zámene. Hlavnými odlišovacími znakmi inzercie od redakčného obsahu sú nápis Inzercia, zverejnené inzertné číslo a grafická úprava. O tom, či sa platený obsah dostatočne líši od redakčného obsahu, rozhoduje príslušný šéfredaktor.

Novinári a ďalší pracovníci redakcie NASTOPE.SK nesmú svojimi článkami robiť skrytú reklamu, ponúkať ani predávať inzerciu a nemôžu prijímať provízie za inzerciu. Za skrytú inzerciu sa nepovažuje zverejnenie názvov obchodných spoločností, produktov a služieb, ak je v primeranej miere a zverejnenie je potrebné na informovanie čitateľov.

Novinári NASTOPE.SK nesmú písať o firmách ani o investíciách, v ktorých majú oni sami alebo osoby im blízke majetkové podiely alebo iný osobný alebo obchodný záujem.

Novinári NASTOPE.SK musia informovať šéfredaktora o svojej spolupráci so štátnymi orgánmi, s neziskovými organizáciami, o svojom členstve v komisiách, pracovných skupinách, správnych alebo dozorných radách. Písanie o súvisiacich témach im povoľuje príslušný šéfredaktor.

Politická angažovanosť je v rozpore so zásadou nezávislosti NASTOPE.SK. Preto novinári NASTOPE.SK nemôžu byť členmi politických strán a hnutí, vyvíjať politickú činnosť ani kandidovať vo voľbách. Ani občianska a ich podnikateľská angažovanosť nesmie byť v rozpore so zásadou nezávislosti NASTOPE.SK a nesmie poškodzovať dobrú povesť NASTOPE.SK. Novinári, ktorí sa zapoja do občianskych iniciatív alebo vyvíjajú podnikateľskú činnosť, informujú o tom šéfredaktora a nesmú ďalej autorsky ani editorsky pokrývať súvisiace oblasti a témy.

Ak novinárom NASTOPE.SK hrozí pri výkone ich práce akýkoľvek iný konflikt záujmov, sú povinní oboznámiť s ním príslušného šéfredaktora a takejto novinárskej práci sa vyhnúť

 1. BLOGOVANIE A INÉ VEREJNÉ PREJAVY

Vyjadrené postoje a názory pracovníkov pri blogovaní a pri iných verejných prejavoch sa môžu vnímať ako postoje redakcie, IPRESS. Preto pracovník pamätá na to, že pri takýchto verejných prejavoch sa riadi základnými hodnotami redakcie.

Za verejné prejavy sa považujú názory publikované na internetových fórach, Facebooku, Twitteri a podobných portáloch, ak sú dostupné širšiemu okruhu ľudí, t. j. nielen najbližšej rodine a priateľom.

 1. SOCIÁLNE SIETE

Na sociálnych sieťach sa pracovníci IPRESS riadia etickým kódexom vzťahujúcim sa na redakciu a vlastníka IPRESS, a to v bode IX. Blogovanie a iné verejné prejavy.

Novinári by mali na Facebooku, Twitteri a v diskusiách titulov a spravodajských stránok a na ďalších sociálnych sieťach vystupovať pod vlastným menom alebo pod prezývkou, ktorá ich jednoznačne identifikuje.

Novinár v žiadnom prípade nemôže na sociálnych sieťach vystupovať ako fiktívna alebo iná existujúca osoba. Rovnako nesmie získavať informácie pre prácu pod falošnou identitou.

Novinári nesmú v sociálnych sieťach vytvárať iniciatívy, ktoré by mohli spôsobiť konflikt záujmov v novinárskej práci. Ak sa do takého konfliktu dostanú, musia o tom informovať svojho nadriadeného.

Novinári musia brať na vedomie hodnoty IPRESS a vzhľadom na to sa rozhodovať pri pridávaní k iniciatívam, resp. pri vlastných iniciatívach (napríklad fan pages alebo groups na Facebooku).

Novinári môžu na sociálnych sieťach vyjadrovať svoje politické názory, spotrebiteľské skúsenosti, resp. komentovať texty publikované v konkurenčných médiách, no len vtedy, ak pritom nezverejnia dôležité interné redakčné informácie.

Informácie dostupné a získané na sociálnych sieťach sa novinár snaží overiť aj inak. Ak to nie je možné, môže publikovať informáciu alebo citát respondenta, ktoré získal len na sociálnej sieti. Vzhľadom na to musí byť o tom čitateľ zrozumiteľne oboznámený. Pri takejto publikovanej informácii musí byť uvedené, z ktorej sociálnej siete bola informácia získaná a v akom kontexte (čet, diskusia k nejakej téme, status osoby).

Novinár si pred publikovaním vyjadrení osôb získaných zo sociálnych sietí musí overiť ich totožnosť a relevantnosť respondenta. Novinár nezverejňuje informácie o statusoch, diskusných príspevkoch a o iných aktivitách osôb, ktoré nie sú verejne činné, ak predpokladá, že boli v sociálnej sieti publikované ako súkromné. Výnimkou sú prípady, keď daná osoba povolí zverejnenie informácie o nej, alebo ak je to vo verejnom záujme. Aj v takom prípade prihliada redakcia na to, aby sa publikovanie informácie nedotklo dôstojnosti osoby, ktorej správanie sa opisuje.

 1. PRINCÍPY PREBERANIA OBSAHU NA INTERNETE

Každý obsah (text, obrázok, video) uverejnený na internete má svojho vlastníka alebo správcu autorských práv. Na prevzatie celého diela (článku, fotografie, videa) alebo jeho významnej časti na vlastnú verejne dostupnú stránku musí novinár (pracovník IPRES s.r.o.) získať súhlas držiteľa práv. Ten môže poskytovať súhlas individuálne na vyžiadanie alebo ho zahrnie do svojich všeobecných podmienok.

Bez súhlasu držiteľa práv môže novinár (pracovník IPRESS s.r.o.) odkazovať na cudzí obsah bez použitia podstatných znakov diela. Napríklad odkazom s využitím titulku článku. Použitie väčšej časti diela si už vyžaduje súhlas držiteľa práv, t. j. bez súhlasu držiteľa práv môže novinár používať cudzí obsah v rámci krátkej citácie pri recenzovaní diela alebo pri informovaní o aktuálnych spravodajských udalostiach v súlade s autorským zákonom. Pri tomto spôsobe použitia je dôležité pracovať s cudzím obsahom tak, aby vzniklo nové dielo s novou pridanou hodnotou. Inak nejde o citovanie, ale o nepovolené preberanie obsahu, teda plagiátorstvo.

S výnimkou odkazovania bez použitia podstatných znakov diela musí novinár v každom prípade prevzatia cudzieho obsahu uviesť zdroj. Zdroj sa uvádza formou názvu zdrojového servera a hypertextového odkazu vedúceho priamo na podstránku, na ktorej sa pôvodný obsah nachádza. Toto neplatí vtedy, ak sa novinár alebo vedenie redakcie dohodli s držiteľom práv na inej forme uvádzania zdroja. Uvedenie zdroja nezbavuje povinnosti zabezpečiť, aby sa prevzatím obsahu neporušili práva jeho pôvodcu. V prípade využitia zvukovo-obrazových záznamov, fotografií, obrázkov a infografík je potrebné uviesť zdroj a autora bezprostredne pri prevzatom objekte (nad alebo pod ním).

Pri citovaní alebo pri inom preberaní cudzieho obsahu a uvádzaní zdroja uprednostní novinár pôvodný zdroj pred stránkami, ktoré už obsah od niekoho prevzali. Použitie obsahu zo zdroja, o ktorom existuje podozrenie, že nedodržiava tieto pravidlá a porušuje práva pôvodných tvorcov obsahu, sa neodporúča a môže sa považovať za porušenie platných princípov preberania obsahu na internete.

Zaplatením prístupu k obsahu na spoplatnenom serveri (forma paywall) nevzniká právo na ďalšie zverejňovanie takto získaného obsahu. Výnimkou sú prípady, keď sa novinár dohodol s držiteľom práv na ďalšom šírení takto zakúpeného obsahu – napríklad zaplatením prístupu do fotobanky a ďalších foriem.

Za obsah vytvorený používateľmi, napríklad v diskusných fórach alebo v blogoch, je zodpovedný aj prevádzkovateľ konkrétneho média. Vzniká povinnosť dohliadnuť na to, aby používatelia daného média nepreberali cudzí obsah v rozpore s týmito pravidlami

XII.   CENZÚRA

Cenzúrou sa rozumie obmedzenie, potlačenie alebo nezverejnenie informácie, obrazu či záznamu, ak k nemu došlo z politických, obchodných či osobných dôvodov.

Cenzúra je nezlučiteľná s etickými pravidlami novinárskej práce a zakazuje sa.

Vedenie každej redakcie má právo rozhodovať o témach, ktorým sa členovia a prispievatelia redakcie budú venovať, určovať spôsob ich spracovania aj rozhodnúť o nezverejnení diela. Redigovanie ani editovanie textov, obrázkov, programov a iných zvukových a obrazových diel sa nepovažujú za cenzúru.

Redigovaním sa rozumie úprava textu, zvukového, zvukovo-obrazového alebo obrazového záznamu z hľadiska významovej štruktúry, dramaturgickej výstavby, vecnej a faktickej presnosti, gramatickej správnosti a zrozumiteľnosti.

Editovaním sa rozumie riadenie celého procesu získavania a spracovania informácií a záznamov určených na uverejnenie, rozhodovanie o ich uverejnení alebo o zaradení do vydania, dĺžke, žánri, poradí, v akom sú uverejnené, a kontexte, v ktorom sú zverejnené.

XIII. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

Porušenie pravidiel tohto etického kódexu sa môže považovať za závažné porušenie pracovnej disciplíny, ktoré môže mať za následok okamžité skončenie pracovného pomeru so zamestnancom, resp. okamžité ukončenie zmluvného vzťahu so spolupracovníkom v rámci iného než pracovnoprávneho vzťahu.

O postihoch za porušenie tohto etického kódexu rozhoduje príslušný šéfredaktor, resp. vedúci oddelenia po zodpovednom posúdení okolností prípadu a závažnosti previnenia. O porušení etického kódexu by mal šéfredaktor informovať HR Directora. Vážnosť porušenia kódexu posudzujú šéfredaktori, resp. vedúci oddelení s HR Directorom, ktorí môžu v menej závažných prípadoch nepriznať časť odmeny alebo ju úplne odňať.

Novinár, ktorý porušil etický kódex, bude niesť zodpovednosť za prípadnú škodu, ktorá v dôsledku tohto porušenia vznikne IPRESS s.r.o..

Tento etický kódex vychádza z princípov obsiahnutých v Etickom kódexe novinára Slovenského syndikátu novinárov účinného od roku 2011, z odporúčaní Európskej konferencie o politike hromadných oznamovacích prostriedkov, z Európskej konvencie o ľudských právach, ako aj z Ústavy a zo zákonov SR.

Tento web používa súbory cookies. Prehliadaním webu vyjadrujete súhlas s ich používaním. Potvrdiť Čítať ďalej